DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Weakness

Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ’s sake. For when I am weak, then I am strong.Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
And He said to me, “My grace is sufficient for you, for My strength is made perfect in weakness.” Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.
My flesh and my heart fail; But God is the strength of my heart and my portion forever.Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
He gives power to the weak, And to those who have no might He increases strength.Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
Casting all your care upon Him, for He cares for you.Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered.En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
I can do all things through Christ who strengthens me.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.
A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
For we do not have a High Priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin.Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.
Open your mouth for the speechless, In the cause of all who are appointed to die.Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.
Defend the poor and fatherless; Do justice to the afflicted and needy.Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.

Bible verse of the day

But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.

Random Bible Verse

And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies