DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Wisdom

For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.
Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
Say not, “Why were the former days better than these?” For it is not from wisdom that you ask this.Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.
Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person.Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.
By insolence comes nothing but strife, but with those who take advice is wisdom.Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.
Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.
Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise.Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.
Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom.Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen.
For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord.Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
This also comes from the Lord of hosts; he is wonderful in counsel and excellent in wisdom.Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.
To you, O God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you, for you have made known to us the king's matter.U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.
Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.
Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.

That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.
Previous123Next

Bible verse of the day

Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies