DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Wisdom

«For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding. Proverbs 2:6»
For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.
See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.
If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud, en het verwerven van inzicht is verkieslijker dan zilver!
Say not thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not enquire wisely concerning this.Zeg niet: Hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou u dat vragen.
Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.Overmoed geeft alleen maar ruzie, maar bij wie zich raad laten geven, is wijsheid.
He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief, wie inzicht bewaart, vindt het goede.
Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.
Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.
Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock.Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.
So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.
When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.Komt overmoed, dan komt ook schande, maar bij de ootmoedigen is wijsheid.
For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.De vreze des HEEREN is vermaning tot wijsheid, en nederigheid gaat vooraf aan eer.
The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel, and excellent in working.Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten. Hij is wonderbaar van raad, Hij is groot in wijsheid.
I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee: for thou hast now made known unto us the king's matter.U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven, en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben verzocht, want U hebt ons de zaak van de koning laten weten.
Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht, wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig.
He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.
Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? there is no searching of his understanding.Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him.Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.
Previous123Next

Bible verse of the day

Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.

Random Bible Verse

For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies