DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Wisdom

«For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding. Proverbs 2:6»
For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť.
See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Say not thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not enquire wisely concerning this.Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.
Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, pridržiavajú sa múdrosti.
He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.Kto rozvíja svoj um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.
Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však zdržiava u skromných.
For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him.Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee: for thou hast now made known unto us the king's matter.Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.
This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel, and excellent in working.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? there is no searching of his understanding.Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.

He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.Trpezlivý veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo.
Previous123Next

Bible verse of the day

Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies