DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Wisdom

«For the LORD giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding. Proverbs 2:6»
For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.
See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
Say not thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not enquire wisely concerning this.Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.
Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.
He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.
Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock.Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen.
For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
The wise in heart will receive commandments: but a prating fool shall fall.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel, and excellent in working.Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.
I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee: for thou hast now made known unto us the king's matter.U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.
Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
Hast thou not known? hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? there is no searching of his understanding.Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.

That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him.Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.
Previous123Next

Bible verse of the day

The Lord is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies