DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Wisdom

«For the LORD gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding. Proverbs 2:6»
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.
If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad!
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.Moudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká.
How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat rozumnost.
Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.Neříkej: Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást.
Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře; využívejte svěřený čas. Vaše slova ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem.
Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice.Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu.
The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.Kdo se má rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne.
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.Ať se nikdo neplete: kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, ať se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať to prokáže svými skutky – ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti.
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.
Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli!
When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom.Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora.
For those who find me find life and receive favor from the Lord.Kdo mě nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout.
“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Tupec nijak nestojí o rozumnost – chce jen vyklopit, co má na srdci.
Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora.
The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne.
All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent.Od Hospodina zástupů to všechno pochází – jak podivuhodné jsou jeho záměry, jak velkolepý je v moudrosti!
I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made known to me what we asked of you, you have made known to us the dream of the king.Chválím tě a oslavuji, Bože otců mých – moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme tě prosili, oznámil jsi nám sen královský!
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.
Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná!

I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali.
Previous123Next

Bible verse of the day

Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.

Random Bible Verse

Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies