DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Wisdom

«For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding. Proverbs 2:6»
For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.
But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.
Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.
Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice.Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.
The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.Kto rozvíja (svoj) um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.
Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom.Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však (zdržiava) u skromných.
For those who find me find life and receive favor from the Lord.Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.
The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made known to me what we asked of you, you have made known to us the dream of the king.Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.

I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
Previous123Next

Bible verse of the day

He will not let your foot slip— he who watches over you will not slumber.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies