71 Bible Verses about Worship

English Standard Version
Nederlands Bijbelgenootschap

NIV KJV ESV NKJV
X
O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you.Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.
Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord!Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.
God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth.God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name!Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam.
Oh give thanks to the Lord, for he is good; for his steadfast love endures forever!Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord; I will take joy in the God of my salvation.Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.
O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water.O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.
My mouth is filled with your praise, and with your glory all the day.Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.
Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all.Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God.Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.
Therefore you are great, O Lord God. For there is none like you, and there is no God besides you, according to all that we have heard with our ears.Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.
NBG | God
Sing to God, sing praises to his name; lift up a song to him who rides through the deserts; his name is the Lord; exult before him! Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation.Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.
For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Amen.Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God.Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!
Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.
Oh come, let us worship and bow down; let us kneel before the Lord, our Maker!Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.
For it is written, “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.”Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
Oh give thanks to the Lord; call upon his name; make known his deeds among the peoples!Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.
I stretch out my hands to you; my soul thirsts for you like a parched land. SelahIk strek mijn handen tot U uit, mijn ziel smacht naar U als een dorstig land. sela
There is none holy like the Lord: for there is none besides you; there is no rock like our God.Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.
I say to the Lord, “You are my Lord; I have no good apart from you.”Ik heb tot de Here gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U.
NBG | God
I cried to him with my mouth, and high praise was on my tongue.Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.
Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, for all his works are right and his ways are just; and those who walk in pride he is able to humble.Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen.

Because your steadfast love is better than life,
my lips will praise you.
So I will bless you as long as I live;
in your name I will lift up my hands.
Want uw goedertierenheid is beter dan het leven;
mijn lippen zullen U roemen.
Zo wil ik U prijzen mijn leven lang,
in uw naam mijn handen opheffen.
Previous123Next
Bible verse of the day - DailyVerses.net
Bible verse of the day
As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Accept This website uses cookies