DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Worship

«O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will… Isaiah 25:1»
O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.
And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread, and thy water; and I will take sickness away from the midst of thee.U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken.
Let every thing that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord.Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!
And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen.
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
O give thanks unto the Lord; for he is good; for his mercy endureth for ever.Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.
Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls: Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation.Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.
O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is.O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.
Thine, O Lord is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.
Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day.Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag.
Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.
Wherefore thou art great, O Lord God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.
Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht. Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning.
For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.
O come, let us worship and bow down: let us kneel before the Lord our maker.Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.
Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.
For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden.
O give thanks unto the Lord; call upon his name: make known his deeds among the people.Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken.
Because thy lovingkindness is better than life, my lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live: I will lift up my hands in thy name.Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen. Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen.
I stretch forth my hands unto thee: my soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah.Ik spreid mijn handen naar U uit, mijn ziel ligt voor U als een dorstig land. Sela
There is none holy as the Lord: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.
O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee.Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere; mijn goedheid is niet voor U.
Now I Nebuchadnezzar praise and extol and honour the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment: and those that walk in pride he is able to abase.Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al Zijn daden waarheid zijn en Zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.

I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue.Ik riep tot Hem met mijn mond, en Hij werd geroemd door mijn tong.
Previous123Next

Bible verse of the day

Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.

Random Bible Verse

Yea, though I walk
through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil:
for thou art with me;
thy rod and thy staff they comfort me.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies