DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Worship

«LORD, you are my God; I will exalt you and praise your… Isaiah 25:1»
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.
Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you.Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc.
Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord.Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them.Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali.
God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.
Praise the Lord, my soul; all my inmost being, praise his holy name.Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu!
Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior.I kdyby nerozkvetl fíkovník a hrozny na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady a dobytek zmizel ze stájí, já se však v Hospodinu budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci.
Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom; you are exalted as head over all.Tvá je, Hospodine, velikost a síla, nádhera, velebnost a majestát! Vše na nebi i na zemi je, Hospodine, tvé panství a ty jsi hlava, jež převyšuje vše!
You, God, are my God, earnestly I seek you; I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water.Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, má duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo mé jak suchá země prahnoucí po vodě.
My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.Kéž se má ústa tvou chválou naplní, abych tě mohl celý den velebit!
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha.
How great you are, Sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears.Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli.
Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him—his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.
For from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever! Amen.Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.
Come, let us bow down in worship, let us kneel before the Lord our Maker.Pojďte a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme!
Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.Proč jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, má záchrana!
Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands.Lepší než život je láska tvá, mé rty tě proto budou opěvat. Budu tě chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat.
Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším.
It is written: ‘As surely as I live,’ says the Lord, ‘every knee will bow before me; every tongue will acknowledge God.’Jak je psáno: „Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu.“
Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done.Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy!
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh!
I spread out my hands to you; I thirst for you like a parched land.Své ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak země bez vody! séla
I say to the Lord, “You are my Lord; apart from you I have no good thing.”Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!
I cried out to him with my mouth; his praise was on my tongue.Volal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho svým jazykem.

Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does is right and all his ways are just. And those who walk in pride he is able to humble.Já, Nabukadnezar, teď proto chválím, velebím a oslavuji Krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé; on umí pokořit ty, kteří žijí v pýše!
Previous123Next

Bible verse of the day

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

May he give you the desire of your heart
and make all your plans succeed.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies