DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sulla Dipendenza

«Poiché io sono il Signore tuo Dio che ti tengo per la… Isaia 41:13»
Poiché io sono il Signore tuo Dio che ti tengo per la destra e ti dico: «Non temere, io ti vengo in aiuto».Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“
Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza; in tutti i tuoi passi pensa a lui ed egli appianerà i tuoi sentieri.Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná.
La mente dell'uomo pensa molto alla sua via, ma il Signore dirige i suoi passi.Člověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí Hospodin.
Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre.I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl navěky!
Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.K horám své oči obracím – odkud se dočkám pomoci? Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil!
Molte sono le idee nella mente dell'uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo.Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic.
Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato.On dává sílu znaveným a vysílené umí posílit.
Non dico questo per bisogno, poiché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione.Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme.
Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà gia le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.
Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi.Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce.Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.Hospodina vidím před sebou napořád, je po mé pravici, nezakolísám.
Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.
Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode.Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li město Hospodin, marně bdí jeho ochránci.
La benedizione del Signore arricchisce, non le aggiunge nulla la fatica.Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení.
Quando dicevo: «Il mio piede vacilla», la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto.Už jsem si řekl: „Má noha poklesá,“ tvá láska, Hospodine, mě ale držela!
E chi sono io e chi è il mio popolo, per essere in grado di offrirti tutto questo spontaneamente? Ora tutto proviene da te; noi, dopo averlo ricevuto dalla tua mano, te l'abbiamo ridato.Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!
Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal.
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.Bože, ochraňuj mě, na tebe spoléhám.
Quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio.Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.
Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli; ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi.Svým vlastním mečem tu zemi neovládli, ve vlastní paži neměli vítězství; tvá pravice to byla, paže tvá, tvář tvá jim zářila – měls je rád!
Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fà splendere il tuo volto e noi saremo salvi.Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana!
Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri.Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem.

Nel giorno lieto stà allegro e nel giorno triste rifletti: «Dio ha fatto tanto l'uno quanto l'altro, perché l'uomo non trovi nulla da incolparlo».V dobrý den užívej štěstí a ve zlý den si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost.
Precedente12Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

E se sappiamo che ci ascolta in quello che gli chiediamo, sappiamo di avere gia quello che gli abbiamo chiesto.

Versetto casuale della Bibbia

Senza la fede però è impossibile essergli graditi; chi infatti s'accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano.Verso successivo!Con immagine

Supportare DailyVerses.net

Aiutami a diffondere la Parola di Dio:
Dona

Versetto della Bibbia del Giorno

E se sappiamo che ci ascolta in quello che gli chiediamo, sappiamo di avere gia quello che gli abbiamo chiesto.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati