DailyVerses.netArgomentiSottoscriviVersetto Casuale

22 Versetti della Bibbia sulla Ricerca

«Geremia 29:13»
Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
Il Signore sarà con voi, se voi sarete con lui; se lo ricercherete, si lascerà trovare da voi, ma se lo abbandonerete, vi abbandonerà.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
Cercate il Signore e la sua forza, ricercate sempre il suo volto.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senz'acqua.Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore.Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino.Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
Poiché così dice il Signore alla casa d'Israele: Cercate me e vivrete!Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“
Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
Mi feci ricercare da chi non mi interrogava, mi feci trovare da chi non mi cercava. Dissi: «Eccomi, eccomi» a gente che non invocava il mio nome.Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
Chi ha trovato una moglie ha trovato una fortuna, ha ottenuto il favore del Signore.Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.
Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri.Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.
I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.
Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e così il Signore, Dio degli eserciti, sia con voi, come voi dite.Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.
Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza.Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
Senza la fede però è impossibile essergli graditi; chi infatti s'accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
Sappi che tale è la sapienza per te: se l'acquisti, avrai un avvenire e la tua speranza non sarà stroncata.Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri.Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.

Versetto della Bibbia del Giorno

E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio?

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati