DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Bibelverse über die Güte

«Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie… Epheser 4:32»
Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Der HERR ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt, die auf ihn trauen.Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.
Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken.Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.
Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an.Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies steht kein Gesetz.Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf.‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá. ‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu.
Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
Hoffe auf den HERRN und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich.Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe.Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk.Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen.Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!
Der Mensch wünscht sich Güte, und ein Armer ist besser als ein Lügner.Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.
Lass ab vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach!Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.
Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören.Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert?Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?
So spricht der HERR: Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit, welches der gute Weg sei, und wandelt darin, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele! Aber sie sprachen: Wir wollen's nicht tun!Toto praví Hospodin: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Ale oni řekli: ‚Nepůjdeme.‘“
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.
Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, HERR, um deiner Güte willen!Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine.
Lasst euch nicht verführen! Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten.Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘
Dann wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht und Frömmigkeit und jeden guten Weg.Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy.
Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken.On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.
Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Besonnenheit, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern, wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken.Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.

Bibelvers des Tages

Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...