DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur Dieu

«L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve… Sophonie 3:17»
L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Ne t'ai-je pas ordonné: ‘Fortifie-toi et prends courage’? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Eternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles.Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!
En effet, c’est moi, l'Eternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dis: «N’aie pas peur! Je viens moi-même à ton secours.»Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
De là, tu chercheras l'Eternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme.Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.
Qui d’autre ai-je au ciel? Et sur la terre je ne prends plaisir qu’en toi.Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi.Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.
Oui, tu es mon rocher, ma forteresse; à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras.Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Eternel, tu es mon Dieu; je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
Que tu es donc grand, Seigneur Eternel! En effet, personne n'est semblable à toi et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu.Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.
Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu.Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
Goûtez et voyez combien l’Eternel est bon! Heureux l’homme qui cherche refuge en lui!Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Eternel se lève sur toi.Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie, il a obtenu la faveur de l'Eternel.Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous.Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Eternel.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Si quelqu'un dit: «J’aime Dieu», alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu’un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas?Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
Personne n'est saint comme l'Eternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu.Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.
Je dis à l’Eternel: «Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême.»Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“
Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur! Je le répète: réjouissez-vous!Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne.Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.
En arrière1234En avant

Verset Biblique du Jour

L’homme peut rabattre l’inquiétude qui est dans son cœur, mais une bonne parole la fera tourner en joie.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.