DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur Entendre

«Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à… Jacques 1:19»
Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère.Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
Il répondit: «Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent!»On na to řekl: „Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je.“
Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas.Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.
Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements.Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!
Nous avons auprès de lui cette assurance: si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute.Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.
Alors vous m’appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai.Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším.
Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Eternel est heureux.Kdo hloubá ve Slově, nachází štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blažený!
J’aime l’Eternel, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi et je ferai appel à lui toute ma vie.Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, ať k němu volám kdykoli.
C'est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher.Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.
Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.
Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé.A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
Dans ma détresse, j’ai fait appel à l’Eternel, j’ai crié à mon Dieu; de son palais, il a entendu ma voix, mon cri est parvenu à ses oreilles.Vzýval jsem Hospodina ve své úzkosti, ke svému Bohu křičel jsem – on ve svém chrámu slyšel mé volání, až k jeho uším dolehl můj křik.
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.
Celui qui garde l’instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare.Kdo se drží poučení, míří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu.
Eternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j’attends.Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím.
Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Eternel, le maître de l’univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne prenez pas cela à cœur.Jestliže neposlechnete a nerozhodnete se vzdávat čest mému jménu, praví Hospodin zástupů, sešlu na vás prokletí a prokleji i vaše žehnání. A už jsem je také proklel, protože jste si to nevzali k srdci.
C’est l’Eternel, votre Dieu, que vous suivrez et c’est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez, c’est à lui que vous obéirez, c’est lui que vous servirez et c’est à lui que vous vous attacherez.Hospodina, svého Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte.
Les yeux de l’Eternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri.Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání.
Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient.Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali.
Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi?Uděluje vám Bůh Ducha a působí mezi vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli?
C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l’obscurité sera entendu en plein jour et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits.Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech.
Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère!Opatruj, synu, otcova přikázání, od matčiných pokynů se nevzdaluj.
Jésus répondit: «Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de DieuOn však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.‘“
Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima.

J’ai cherché l’Eternel, et il m’a répondu, il m’a délivré de toutes mes frayeurs.Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav mě vytáhl.
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité,
mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert.

Verset de la Bible Aléatoire

L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi
un héros qui sauve.
Il fera de toi sa plus grande joie.
Il gardera le silence dans son amour,
puis il se réjouira à grands cris à ton sujet.
Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.