DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Fidélité

«Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš… Přísloví 3:3-4»
Mais le Seigneur, lui, est fidèle : il vous rendra forts et vous gardera du diable.Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
Non, les bontés de l’Eternel |ne sont pas à leur terme et ses tendresses |ne sont pas épuisées. Chaque matin, |elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande !Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.
Que l’amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut ; attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes, tu auras la réputation d’être un homme de bon sens.Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.
Restons fermement attachés à l’espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle.Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.
O Eternel, tu es mon Dieu, je te glorifierai |et je louerai ton nom car tu as accompli |des projets merveilleux, conçus de longue date, |sûrs et fiables.Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.
Célébrez l’Eternel |car il est bon, car son amour |dure à toujours.Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
Celui qui vous appelle est fidèle et c’est lui qui accomplira tout cela.Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.
Reconnais donc que l’Eternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance en témoignant de l’amour pour mille générations envers ceux qui l’aiment et qui obéissent à ses commandements.Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.
Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D’ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d’en sortir pour que vous puissiez y résister.Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.
Que le Seigneur dirige votre cœur vers l’amour de Dieu, et vers l’endurance que donne Christ.A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.
Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège |comme un grand bouclier.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis.Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
L’Eternel est juste |en tout ce qu’il fait, il est plein d’amour |en toutes ses œuvres.Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.
L’amour de l’Eternel |est là depuis toujours |et durera toujours |en faveur de ceux qui le craignent, il ne cesse d’agir |pour la justice |en faveur des enfants |de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles |à son alliance, de ceux qui tiennent compte |de ses commandements |pour les mettre en pratique.Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.
Car Dieu, qui vous a appelés à être en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle.Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.
Et toi, ô Eternel, |tu ne retiendras pas |loin de moi ta tendresse : ton amour, ta fidélité |sans cesse me protégeront.Ty mně, Hospodine, neodepřeš svoje slitování. Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost!
Il préserve ceux qui vivent selon la droiture. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles.Chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných.
Car l’Eternel aime la droiture, et il n’abandonne pas |ceux qui lui sont attachés ; mais les malfaisants |seront supprimés, la postérité |de tous les méchants |sera retranchée.Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.
Vous qui aimez l’Eternel, |ayez le mal en horreur ! L’Eternel garde la vie |de qui lui est attaché et, de la main des méchants, |il les délivre.Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.
Non pas à nous, |ô Eternel, |non pas à nous, mais à toi seul la gloire, pour ton amour |et ta fidélité !Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!
O Eternel, |écoute ma prière, prête l’oreille |à mes supplications ! Tu es fidèle |et tu es juste, |réponds-moi donc !Hospodine, slyš mou modlitbu, přej sluchu mým prosbám, odpověz mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost.
Si quelqu’un flanche, il n’est pas droit de cœur mais le juste vivra |grâce à sa foi.Pozor na opovážlivce; není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.
Oui, l’Eternel |achèvera son œuvre en ma faveur. Eternel, ton amour dure à toujours. N’abandonne donc pas tes créatures !Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!

Verset Biblique du Jour

Où pourrais-je aller |loin de ton Esprit ?
Où pourrais-je fuir |hors de ta présence ?
Si je monte au ciel |tu es là,
et si je descends |au séjour des morts, |t’y voilà !

Verset de la Bible Aléatoire

C’est pourquoi, celui qui écoute ce que je dis et qui l’applique, ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc.Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Où pourrais-je aller |loin de ton Esprit ? Où pourrais-je fuir |hors de ta présence ? Si je monte au ciel |tu es là, et si je descends |au séjour des morts, |t’y voilà !

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.