DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Fidélité

«Les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent… Lamentations 3:22-23»
Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal.Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.
Les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin; elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande!Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká!
Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas: attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes.Láska a věrnost ať tě neopouští, připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem.
Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle.Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.
Eternel, tu es mon Dieu; je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps.Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.
Célébrez l’Eternel, car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement!Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera.Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.
Sache donc que c'est l'Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements.Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání.
Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.
Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ!Kéž Pán vede vaše srdce k Boží lásce a ke Kristově vytrvalosti!
Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!
Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal.Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.
L’Eternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres.Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých, ve všem, co působí, je laskavý.
Mais la bonté de l’Eternel dure d’éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique.Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy.
Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!
Toi, Eternel, tu ne me refuseras pas tes compassions; ta bonté et ta fidélité me garderont toujours.Své slitování, Hospodine, mi prosím neodpírej; kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž!
Il protège ainsi les sentiers de l’équité et il veille sur le chemin de ses fidèles.Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje cestu spravedlivých svých.
Car l’Eternel aime ce qui est droit, et il n’abandonne pas ses fidèles: ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée.Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.
Vous qui aimez l’Eternel, ayez le mal en horreur! Il garde ses fidèles, il les délivre des méchants.Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných!
Non pas à nous, Eternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité!Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své!
Eternel, écoute ma prière, prête l’oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice!Slyš, Hospodine, moji modlitbu, mé prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti!
Il est plein d’orgueil, celui dont l’âme n’est pas droite, mais le juste vivra par sa foi.Hle – kdo je nadutý, nemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky své věrnosti.
L’Eternel terminera ce qu’il a commencé pour moi. Eternel, ta bonté dure éternellement: n’abandonne pas les œuvres de tes mains!Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!

Verset Biblique du Jour

N’aie pas peur, car je suis moi-même avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Je te fortifie, je viens à ton secours,
je te soutiens par ma main droite, la main de la justice.

Verset de la Bible Aléatoire

Son maître lui dit: ‘C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître.’Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

N’aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.