DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Protection

«Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme… Éphésiens 6:11»
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m’entoures de chants de délivrance. – Pause.Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse.Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
Fortifiez-vous et prenez courage! N’ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Eternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas.Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.
C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: Le Seigneur est mon secours, je n’aurai peur de rien. Que peut me faire un homme?Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘
Toute arme préparée contre toi sera sans effet et toute personne qui s’attaquera à toi au tribunal, c’est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Eternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Eternel.Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.
Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta main droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne trébuchent pas.Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.
Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi!Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!
C’est l'Eternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence!Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.
L’Eternel est pour moi, je n’ai peur de rien: que peuvent me faire des hommes?Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?
Mon refuge et mon bouclier, c’est toi. J’espère en ta promesse.Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.
Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ.Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.
Jusqu'à votre vieillesse je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver.Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.
Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l’Eternel est pure; il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui.S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.
Quant à moi, je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse.Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie.Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.
Mais toi, Eternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.
Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?
J’ai constamment l’Eternel devant moi; quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé.Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.
Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de mettre votre confiance dans l’homme.Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui.Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.
Le nom de l'Eternel est une tour fortifiée: le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité.Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.
Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges?Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?
Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.
Qui est Dieu en dehors de l'Eternel, et qui est un rocher, sinon notre Dieu?Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve!Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité,
mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert.

Verset de la Bible Aléatoire

Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.