DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sulla Pazienza

Chi è lento all’ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia.Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.
L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non invidia; {l’amore} non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce, non addebita il male.Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy.
Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.
Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore.Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce.
Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza.Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.
Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo.Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.
Chi è lento all’ira vale più del prode guerriero; chi ha autocontrollo vale più di chi espugna città.Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.
Sta’ in silenzio davanti al Signore, e aspettalo; non adirarti per chi prospera nelle sue imprese, per l’uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti.Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když někdo slaví úspěch, když někdo provádí, co si umane.
Spera nel Signore! Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi; sì, spera nel Signore!Spoléhej na Hospodina, buď statečný a on tě posilní. Spoléhej na Hospodina!
Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.
Il Signore non ritarda l’adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni; ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento.Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.
Vestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.
Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù.Kéž vám Bůh trpělivosti a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem.
Poiché l’ira sua è solo per un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto; ma la mattina viene la gioia.Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání!
O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce; al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno.Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím.
Tuttavia il Signore desidera farvi grazia, per questo sorgerà per concedervi misericordia; poiché il Signore è un Dio di giustizia. Beati quelli che sperano in lui!Hospodin čeká, aby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva – blaze každému, kdo na něj očekává!
Il Signore è pietoso e clemente, lento all’ira e ricco di bontà.Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.
Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna.Ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu.
Ma voi, carissimi, non dimenticate quest’unica cosa: per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno.Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.
Vegliate, dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà.Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.
Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.
Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.
Io vengo presto; tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona.Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.
Stracciatevi il cuore, non le vesti; tornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso, lento all’ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda.Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští.
L’attesa dei giusti è gioia, ma la speranza degli empi perirà.Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí.

Versetto della Bibbia del Giorno

I regali che uno fa gli aprono la strada e gli danno accesso tra i grandi.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati