DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma odpočinek

 • Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.
 • Jen v Bohu má duše odpočívá,
  od něj přichází má záchrana.
 • Pokojně uléhám, pokojně spím –
  ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.
 • Tak praví Hospodin:
  „Zastavte se na cestách, rozhlédněte se,
  ptejte se po stezkách pradávných:
  Kde je ta dobrá cesta? Po ní jděte
  a vaše duše najdou odpočinutí.
  Vy jste však řekli: ‚Nepůjdem!‘“
 • Hospodin je můj pastýř,
  nic mi neschází.
  Na zelených loukách mi dává spočinout,
  ke klidným vodám mě přivádí.
 • Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá,
  ve stínu Všemohoucího bude spočívat.
  Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad,
  můj Bůh, na něhož spoléhám!“
 • Proto tedy Božímu lidu nadále zůstává svátek. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od svých.
 • Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.
 • Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin,
  blaze člověku, jenž doufá v něj!
 • Usilujme tedy vejít do toho odpočinku, aby snad někdo po jejich příkladu nepadl kvůli neposlušnosti.
 • Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám.
 • Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých branách ať si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou.
 • Jen v Bohu, duše má, odpočívej,
  od něj přichází moje naděje.

Biblický verš dne

Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu i tvé vodě. Z tvého středu odejmu nemoc.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte