DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spása

 • V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!
 • Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“
 • Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků.
 • Jen v Bohu má duše odpočívá,
  od něj přichází má záchrana.
 • Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno,
  však bude zachráněn.
 • Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.
 • Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.
 • Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně.
 • Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené.
 • Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.
 • „Co je u lidí nemožné, je možné u Boha,“ odpověděl jim.
 • Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.
 • Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.
 • Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne už kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají.
 • Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry – spásy duší.
 • Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.
 • Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí.
 • Tak nám to totiž přikázal Hospodin:
  ‚Učinil jsem tě světlem národů,
  abys dal spásu celému světu.‘
 • Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka.
 • Sotva kdo zemře za spravedlivého, i když za dobrého člověka by se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci.
 • Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.
 • Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířené, zachrání jeho život!
 • Podal jsi mi štít své spásy,
  podepřel jsi mě svou pravicí,
  sklonil ses, abys mě povýšil!
  Daroval jsi mým krokům volnost,
  mé nohy nesklouznou.
 • Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě uzdravila.“ A on hned prohlédl a následoval ho na cestě.
 • Ježíš se na ně podíval a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno.“

I kdyby nerozkvetl fíkovník
a hrozny na vinicích nebyly,
i kdyby zklamala plodnost olivy
a pole nedala co jíst,
i kdyby zmizely ovce z ohrady
a dobytek zmizel ze stájí,
já se však v Hospodinu budu veselit,
budu šťastný v Bohu, svém Zachránci.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

V modlitbě buďte vytrvalí, zůstávejte v ní bdělí a vděční.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte