DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma evangelizace

 • Tak nám to totiž přikázal Hospodin:
  ‚Učinil jsem tě světlem národů,
  abys dal spásu celému světu.‘
 • Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
 • Já však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti.
 • Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
 • Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.
 • Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka.
 • Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte,
  jeho činy rozhlašujte mezi národy!
 • Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo.
 • Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje.
 • Bratři, chci vám připomenout evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jímž jste spaseni (pokud se ovšem držíte slova, které jsem vám kázal – jinak byste uvěřili zbytečně).
 • Duch Hospodinův je nade mnou,
  neboť mě pomazal nést evangelium chudým.
  Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým
  a prohlédnutí slepým,
  propustit soužené na svobodu.
 • Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto.
 • Právě k tomu vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista.
 • Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.
 • Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání.
 • V ten den řeknete:
  „Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte,
  jeho činy rozhlašujte mezi národy,
  jeho jméno prohlašujte jako nejvyšší!“
 • Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení.
 • Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým.
 • Od té doby začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!“
 • Tak projevím svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin.
 • Ježíš odpověděl: „Amen, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu a nepřijal by nyní v tomto čase stokrát tolik domů a bratrů a sester a matek a dětí a polí s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život.“
 • Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou.
 • Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci.
 • Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy!
 • Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa.

Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Mou radostí je konat vůli tvou,
tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte