DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma evangelizace

 • Vždyť Pán nám přikázal: ‚Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země.‘
 • A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
 • Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti.
 • A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
 • Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
 • Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.
 • Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno,
  uvádějte národům ve známost jeho skutky.
 • Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.
 • ‚A Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.
 • Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo.
 • Duch Hospodinův jest nade mnou;
  proto mne pomazal,
  abych přinesl chudým radostnou zvěst;
  poslal mne,
  abych vyhlásil zajatcům propuštění
  a slepým navrácení zraku,
  abych propustil zdeptané na svobodu.
 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
 • Abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem.
 • Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.
 • Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.
 • V onen den řeknete:
  „Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno!
  Uvádějte národům ve známost jeho skutky.
  Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.“
 • Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení.
 • Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.
 • Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“
 • Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem Hospodin.
 • Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.“
 • Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
 • Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.
 • Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.
 • Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.

Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Podle zákona se skoro vše očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte