DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Otec

 • Jako se nad syny slitovává otec,
  slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
 • Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.
 • Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání,
  neprotiv se jeho domlouvání.
  Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje,
  jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.
 • Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
 • Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.
 • Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
 • A já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.
 • Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen.
 • Pošetilec znevažuje otcovské kárání,
  kdežto kdo na domluvy dbá, jedná chytře.
 • Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
 • Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
 • Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“
 • Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.
 • ‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.
 • Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
 • Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?
 • Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
 • My přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.
 • On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko?
 • Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.
 • Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
 • A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
 • Neboť se nám narodí dítě,
  bude nám dán syn,
  na jehož rameni spočine vláda
  a bude mu dáno jméno:
  „Divuplný rádce, Božský bohatýr,
  Otec věčnosti, Vládce pokoje.“
 • Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.
 • V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.

Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Ať ve vás tedy zůstává to, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i Otci.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte