DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma soucit

 • Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
 • Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí,
  jeho slitování, jež nekončí.
  Obnovuje se každého rána,
  tvá věrnost je neskonalá.
 • Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.
 • Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.
 • Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.
 • Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
 • Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.
 • Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí – jak v něm může zůstávat Boží láska?
 • Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko,
  neslitovat se nad synem vlastního života?
  I kdyby některé zapomněly,
  já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní,
  tvé hradby mám před sebou stále.
 • Jako se nad syny slitovává otec,
  slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.
 • Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat,
  vyvýší se, slituje se nad vámi.
  Vždyť Hospodin je Bohem práva,
  blaze těm, kdo ho očekávají.
 • Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.
 • I kdyby ustoupily hory
  a pohnuly se pahorky,
  moje milosrdenství od tebe neodstoupí
  a smlouva mého pokoje se nepohne,
  praví Hospodin, tvůj slitovník.
 • Obdařím judský dům bohatýrskou silou
  a dům Josefův zachráním.
  Přivedu je zpět a usadím je do bezpečí,
  protože jsem se nad nimi slitoval.
  Budou zas, jako bych na ně nebyl zanevřel,
  já jsem Hospodin, jejich Bůh, já jim odpovím.
 • Opět se nad námi slituje,
  rozšlape naše nepravosti.
  Do mořských hlubin vhodíš
  všechny jejich hříchy.

Biblický verš dne

Choutky ho stravují neustále,
ale spravedlivý dává a nešetří.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte