DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma odpuštění

 • Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení,
  ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.
 • Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
 • Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec.
 • Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
 • A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.
 • Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno.
 • Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“
 • Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar,
  ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.
 • Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění;
  ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.
 • A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.
 • Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost,
  promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví!
  Nesetrvává ve svém hněvu,
  neboť si oblíbil milosrdenství.
 • Budiž vám tedy známo, bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl zprostit Mojžíšův zákon. Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří.
 • Vždyť Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte.
 • On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.
 • Svůj hřích jsem před tebou přiznal,
  svoji nepravost jsem nezakrýval,
  řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“
  A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.
  -Sela-
 • V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.
 • A odpusť nám naše viny,
  jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
 • Roztrhněte svá srdce, ne oděv,
  navraťte se k Hospodinu, svému Bohu,
  neboť je milostivý a plný slitování,
  shovívavý a nejvýš milosrdný.
  Jímá ho lítost nad každým zlem.
 • Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy.
 • Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.“
 • Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: ‚Je mi to líto,‘ odpustíš mu!
 • Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.
 • Svévolník ať opustí svou cestu,
  muž propadlý ničemnostem svoje úmysly;
  nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním,
  k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.
 • Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.
 • Navrať se, izraelská odpadlice, je výrok Hospodinův,
  já se na vás neosopím,
  neboť jsem milosrdný, je výrok Hospodinův,
  nechovám hněv navěky.

Ale z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je, protože jsi Bůh milostivý a soucitný.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Podle zákona se skoro vše očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte