DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma uzdravení

 • Ježíš mu řekl: „Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří.“
 • Ježíš to uslyšel a řekl: „Neboj se, jen věř a bude zachráněna.“
 • Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci,
  jejich rány obvazuje.
 • Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.
 • Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila.“ Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.
 • Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
 • Radostné srdce hojí rány,
  kdežto ubitý duch vysušuje kosti.
 • Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv,
  spas mě a budu spasen,
  neboť ty jsi můj chvalozpěv.
 • Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost,
  zmučen pro naši nepravost.
  Trestání snášel pro náš pokoj,
  jeho jizvami jsme uzdraveni.
 • Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
 • A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.
 • Ale vám, kdo se bojíte mého jména,
  vzejde slunce spravedlnosti
  se zdravím na paprscích.
  Rozběhnete se a budete poskakovat
  jako vykrmení býčci.
 • On ‚na svém těle vzal naše hříchy‘ na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
 • Vrať se a vyřiď Chizkijášovi, vévodovi mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce: Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravím tě. Třetího dne vstoupíš do Hospodinova domu.
 • Uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim: ‚Přiblížilo se k vám království Boží.‘
 • On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.“
 • Seslal slovo své a uzdravil je,
  zachránil je z jámy.
 • Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.
 • Hospodin otvírá oči slepým,
  Hospodin sehnuté napřimuje,
  Hospodin miluje spravedlivé.
 • V sobotu učil v jedné synagóze. Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let: byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci“ a vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. Avšak představený synagógy, pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl zástupu: „Je šest dní, kdy se má pracovat; v těch tedy přicházejte, abyste byli uzdravováni, a ne v den sobotní.“ Na to Pán odpověděl: „Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet? A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel satan spoutanou po osmnáct let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní?“ Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal.
 • Duch Hospodinův jest nade mnou;
  proto mne pomazal,
  abych přinesl chudým radostnou zvěst;
  poslal mne,
  abych vyhlásil zajatcům propuštění
  a slepým navrácení zraku,
  abych propustil zdeptané na svobodu.

Biblický verš dne

‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte