DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma stvoření

 • Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
 • Tys to byl, kdo utvořil mé ledví,
  v životě mé matky jsi mě utkal.
  Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň:
  podivuhodně jsem utvořen,
  obdivuhodné jsou tvé skutky,
  toho jsem si plně vědom.
 • Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.
 • Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
 • Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.
 • A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.
 • Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.
 • Pozvedám své oči k horám:
  Odkud mi přijde pomoc?
  Pomoc mi přichází od Hospodina,
  on učinil nebesa i zemi.
 • Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.
 • Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem,
  stvořil ho, aby byl obrazem Božím,
  jako muže a ženu je stvořil.
 • Cožpak nevíš?
  Cožpak jsi neslyšel?
  Hospodin, Bůh věčný,
  stvořitel končin země,
  není zemdlený, není znavený,
  jeho rozumnost vystihnout nelze.
 • Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem,
  dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
 • Než se hory zrodily,
  než vznikl svět a země,
  od věků na věky jsi ty, Bože.
 • Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
 • On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.
 • I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“
 • Toto je den, který učinil Hospodin,
  jásejme a radujme se z něho.
 • On buduje stupně svého domu na nebesích,
  nad zemí zakládá svou klenbu.
  On povolává mořské vody
  a vylévá je na tvář země.
  Jeho jméno je Hospodin.
 • Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
 • Naše pomoc je ve jménu Hospodina;
  on učinil nebesa i zemi.
 • A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“
 • ‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to říkají i někteří z vašich básníků: ‚Vždyť jsme jeho děti.‘
 • Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.
 • Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem,
  střep z hliněných střepů!
  Což smí hlína říci
  svému tvůrci: „Co to děláš?“
  a tvůj výrobek: „On nemá ruce?“
 • I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“

Přistupte, klaňme se, klekněme,
skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina,
který důvěřuje Hospodinu.
Bude jako strom zasazený u vody;
své kořeny zapustil u vodního toku,
nezakusí přicházející žár.
Jeho listí je zelené,
v roce sucha se ničeho neobává,
nepřestává nést plody.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!