DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma stvoření

 • Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
 • Tys to byl, kdo utvořil mé ledví,
  v životě mé matky jsi mě utkal.
  Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň:
  podivuhodně jsem utvořen,
  obdivuhodné jsou tvé skutky,
  toho jsem si plně vědom.
 • Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.
 • Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
 • Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.
 • A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.
 • Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Amen.
 • Pozvedám své oči k horám:
  Odkud mi přijde pomoc?
  Pomoc mi přichází od Hospodina,
  on učinil nebesa i zemi.
 • Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.
 • Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem,
  stvořil ho, aby byl obrazem Božím,
  jako muže a ženu je stvořil.
 • Cožpak nevíš?
  Cožpak jsi neslyšel?
  Hospodin, Bůh věčný,
  stvořitel končin země,
  není zemdlený, není znavený,
  jeho rozumnost vystihnout nelze.
 • Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem,
  dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
 • Než se hory zrodily,
  než vznikl svět a země,
  od věků na věky jsi ty, Bože.
 • On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.
 • Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
 • I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“
 • Toto je den, který učinil Hospodin,
  jásejme a radujme se z něho.
 • On buduje stupně svého domu na nebesích,
  nad zemí zakládá svou klenbu.
  On povolává mořské vody
  a vylévá je na tvář země.
  Jeho jméno je Hospodin.
 • Naše pomoc je ve jménu Hospodina;
  on učinil nebesa i zemi.
 • Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!
 • A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“
 • ‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme,‘ jak to říkají i někteří z vašich básníků: ‚Vždyť jsme jeho děti.‘
 • Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
 • Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem,
  střep z hliněných střepů!
  Což smí hlína říci
  svému tvůrci: „Co to děláš?“
  a tvůj výrobek: „On nemá ruce?“
 • Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.

I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
celé nitro mé, jeho svatému jménu!
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte