DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma stvoření

 • Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.
 • Mé nitro zformovals ty sám,
  v lůně mé matky jsi mě tkal.
  Chválím tě za tvá díla ohromná,
  za to, jak podivuhodně jsem udělán
  a že mou duši tak dobře znáš!
 • Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.
 • Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.
 • Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi – pro tebe nic není nemožné!
 • Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.
 • Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.
 • K horám své oči obracím –
  odkud se dočkám pomoci?
  Má pomoc od Hospodina přichází,
  jenž nebe i zemi učinil!
 • Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.
 • Bůh stvořil člověka ke svému obrazu,
  k obrazu Božímu stvořil jej:
  jako muže a ženu stvořil je.
 • Copak to nevíš?
  Copak neslyšíš?
  Hospodin, Bůh věčnosti,
  jenž stvořil zemské končiny,
  není unaven ani vyčerpán –
  jeho moudrost je nezměrná!
 • Hospodinovým slovem vznikla nebesa,
  celý jejich zástup duchem jeho úst.
 • Dřív než se hory zrodily,
  dřív než jsi zplodil zem a svět,
  od věků navěky Bůh jsi ty!
 • On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce.
 • Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů.
 • Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“
 • Co se dnes stalo, učinil Hospodin,
  pojďme se z toho radovat a veselit!
 • Ten, který si staví v nebi komnaty
  a svoji klenbu založil na zemi,
  ten, který přivolává mořské vody
  a vylévá je na zemi,
  má jméno Hospodin.
 • Naše pomoc je ve jménu Hospodin –
  nebe i zemi on sám učinil!
 • Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!
 • Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat:
  „Sedícímu na trůnu a Beránkovi
  chvála a čest, sláva i vláda
  na věky věků!“
 • ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.‘
 • Běda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem,
  ač je střep z hlíny, pouhý střep!
  Říká snad hlína hrnčíři: „Co to vyvádíš?“
  Říká tvé dílo: „On je bezruký“?
 • Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření.
 • Hospodin Bůh také řekl: „Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu.“

Všechno povstalo skrze něj
a bez něj nepovstalo nic, co je.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Tvé oči ať vždycky hledí přímě,
svým pohledem miř rovnou před sebe.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte