DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma svatost

 • Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.
 • Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘
 • Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
 • Jak si mladík udrží svou stezku čistou?
  Musí se vždy držet tvého slova.
 • Který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.
 • Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce,
  zkoušej mě, ty znáš můj neklid,
  hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení,
  a po cestě věčnosti mě veď!
 • Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši.
 • Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života.
 • Budete svatí pro mne, neboť já Hospodin jsem svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji.
 • O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.
 • Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
 • Nikdo není svatý mimo Hospodina,
  není nikoho krom tebe,
  nikdo není skálou jako náš Bůh.
 • Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.
 • Toto praví Vznešený a Vyvýšený,
  jehož přebývání je věčné, jehož jméno je Svatý:
  „Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti,
  ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha,
  abych oživil ducha ponížených,
  abych oživil srdce zdeptaných.“
 • Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!
 • Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
 • Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
 • Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem Hospodin.
 • Hledejte dobro a ne zlo
  a budete žít,
  a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi,
  jak říkáte.
 • Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
  celé nitro mé, jeho svatému jménu!
 • Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“
  a po slibu si to rozmýšlet.
 • Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem
  a poznat Svatého je rozumnost.
 • Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost.
 • Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.
 • Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu,
  upravujte cestu tomu, který jede pustinami.
  Hospodin je jeho jméno,
  jásotem ho oslavujte.
  Otec sirotků, obhájce vdov
  je Bůh v obydlí svém svatém.

Bude tam silnice a cesta
a ta se bude nazývat cestou svatou.
Nebude se po ní ubírat nečistý,
bude jen pro lid Boží.
Kdo půjde po této cestě,
nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Lépe dvěma než jednomu,
mají dobrou mzdu ze svého pachtění.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!