DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma svatost

 • Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.
 • Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: ‚Svatí buďte, neboť já jsem svatý.‘
 • Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.
 • Jak si mladík udrží svou stezku čistou?
  Musí se vždy držet tvého slova.
 • Který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy.
 • Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce,
  zkoušej mě, ty znáš můj neklid,
  hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení,
  a po cestě věčnosti mě veď!
 • Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši.
 • Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života.
 • Budete svatí pro mne, neboť já Hospodin jsem svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji.
 • O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.
 • Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.
 • Nikdo není svatý mimo Hospodina,
  není nikoho krom tebe,
  nikdo není skálou jako náš Bůh.
 • Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.
 • Toto praví Vznešený a Vyvýšený,
  jehož přebývání je věčné, jehož jméno je Svatý:
  „Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti,
  ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha,
  abych oživil ducha ponížených,
  abych oživil srdce zdeptaných.“
 • Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
 • Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
 • Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!
 • Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem Hospodin.
 • Hledejte dobro a ne zlo
  a budete žít,
  a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi,
  jak říkáte.
 • Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
  celé nitro mé, jeho svatému jménu!
 • Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem
  a poznat Svatého je rozumnost.
 • Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“
  a po slibu si to rozmýšlet.
 • Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost.
 • Bude tam silnice a cesta
  a ta se bude nazývat cestou svatou.
  Nebude se po ní ubírat nečistý,
  bude jen pro lid Boží.
  Kdo půjde po této cestě,
  nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci.
 • Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.

Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu,
upravujte cestu tomu, který jede pustinami.
Hospodin je jeho jméno,
jásotem ho oslavujte.
Otec sirotků, obhájce vdov
je Bůh v obydlí svém svatém.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte