DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma plody

 • Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina,
  který důvěřuje Hospodinu.
  Bude jako strom zasazený u vody;
  své kořeny zapustil u vodního toku,
  nezakusí přicházející žár.
  Jeho listí je zelené,
  v roce sucha se ničeho neobává,
  nepřestává nést plody.
 • Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
 • Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.
 • Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.
 • Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.
 • Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.
 • U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody.
 • I kdyby fíkovník nevypučel,
  réva nedala výnos,
  selhala plodnost olivy,
  pole nevydala pokrm,
  z ohrady zmizel brav,
  ve chlévech dobytek nebyl,
  já budu jásotem oslavovat Hospodina,
  jásat k chvále Boha, který je má spása.
 • V moci jazyka je život i smrt,
  kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.
 • Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je, dám vám ve vhodném čase vydatné deště, země vydá svůj výnos a stromoví na poli ponese ovoce.
 • Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
 • Tak tomu bude s mým slovem,
  které vychází z mých úst:
  Nenavrátí se ke mně s prázdnou,
  nýbrž vykoná, co chci,
  vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.
 • Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.
 • Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit.
 • A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“
 • Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.“
 • Také Sára věřila, a proto přijala od Boha moc, aby se stala matkou, ačkoliv už překročila svůj čas; pevně věřila tomu, kdo jí dal zaslíbení.
 • Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce.

Biblický verš dne

Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte