DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma starosti

 • Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
 • Neboj se, vždyť já jsem s tebou,
  nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.
  Dodám ti odvahu, pomocí ti budu,
  budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
 • Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.
 • Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
 • Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
 • Když v mém nitru roste neklid,
  naplní mě útěcha tvá potěšením.
 • Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
 • Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!
 • Obavy lidské srdce tíží,
  ale dobré slovo vrací radost.
 • Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby
  a můj nářek utajen ti není.
 • Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv.
 • Neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře,
  a čím víc vědění, tím víc bolesti.
 • Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.
 • Hoře si ze srdce vykliď
  a drž si od těla zlo,
  vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé.
 • Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
 • U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody.
 • A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“
 • Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu.
  Potom padl k zemi, klaněl se a pravil:
  „Z života své matky jsem vyšel nahý,
  nahý se tam vrátím.
  Hospodin dal, Hospodin vzal;
  jméno Hospodinovo buď požehnáno.“
 • Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci!
 • Já vím, že můj Vykupitel je živ
  a jako poslední se postaví nad prachem.
 • Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt.

Biblický verš dne

Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailAndroid-appNa vašem webu

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte