DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma otroctví

 • V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha.
 • Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu.“
 • Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče!
 • Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, tě odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den.
 • Když vás Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní.
 • Boháč panuje nad chudáky,
  dlužník je věřitelovým otrokem.
 • A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život!
 • Služebníky uč, ať se podřizují svým pánům, ať jsou vždy příjemní, ať neodmlouvají a neokrádají, ale jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha.
 • Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako Boží služebníci.
 • Není snad toto půst, který se líbí mě –
  uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech,
  rozvázat ty, kdo vězí v provazech,
  propustit utlačované jako svobodné,
  takže každé jho zlomíte?
 • Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, ať je vaším otrokem.
 • Jsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s ním budeme ztotožněni i v jeho vzkříšení. Víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu.
 • Duch Hospodinův je nade mnou,
  neboť mě pomazal nést evangelium chudým.
  Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým
  a prohlédnutí slepým,
  propustit soužené na svobodu.
 • Pracovitým rukám bude svěřena vláda,
  zahálčivost však vede k porobě.
 • Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.
 • Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem.
 • Amen, amen, říkám vám: Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.

Biblický verš dne

Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, tě vyvýší nade všechny národy země.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte