DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma víra

Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít.Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them.
Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce.That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith; that you, being rooted and grounded in love.
Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
Žijeme totiž vírou, a ne viděním.For we walk by faith, not by sight.
Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.
Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam.But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind.
A bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.
„Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?“ odpověděl jí Ježíš.Jesus said to her, “Did I not say to you that if you would believe you would see the glory of God?”
„‚Můžeš-li‘?“ opáčil Ježíš. „Pro věřícího je možné všechno.“Jesus said to him, “If you can believe, all things are possible to him who believes.”
Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost.Knowing that the testing of your faith produces patience.
Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry – spásy duší.Whom having not seen you love. Though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith—the salvation of your souls.
„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in Me shall never die. Do you believe this?”
Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world—our faith.
Když budete věřit, dostanete, o cokoli v modlitbě požádáte.And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive.
Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek o názorech.Receive one who is weak in the faith, but not to disputes over doubtful things.
Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost.But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness.
Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě uzdravila.“ A on hned prohlédl a následoval ho na cestě.Then Jesus said to him, “Go your way; your faith has made you well.” And immediately he received his sight and followed Jesus on the road.
Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing.
Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.“And Jesus said to them, “I am the bread of life. He who comes to Me shall never hunger, and he who believes in Me shall never thirst.”
Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli.I have chosen the way of truth; Your judgments I have laid before me.
Vírou také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka, přesvědčena o věrnosti Toho, který dal zaslíbení.By faith Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged Him faithful who had promised.
Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.
Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.Watch, stand fast in the faith, be brave, be strong.
V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: „Spravedlivý pak bude žít z víry.“For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith; as it is written, “The just shall live by faith.”
Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli.For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!

Náhodný Biblický verš

Ježíš to však zaslechl a řekl mu: „Neboj se, jenom věř. Bude zachráněna.“Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!