DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma zaslíbení

 • Neboj se – já jsem s tebou,
  nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh.
  Posilním tě a podpořím,
  podepřu tě svou spravedlivou pravicí.
 • Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.
 • Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.
 • Kdo ale v Hospodina doufají,
  ti nabývají nových sil:
  Vznášejí se jako na orlích perutích,
  běží a nejsou vyčerpáni,
  kráčí a nejsou znaveni.
 • Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
  půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud.
  Půjdeš-li ohněm, neshoříš,
  plamen tě nespálí.
 • Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.
 • Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví.
 • Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.
 • Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.
 • Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání.
 • „Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“
 • Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a posvěcujme se v bázni Boží.
 • Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
 • Bůh není člověk, aby lhal,
  není lidský syn, aby litoval.
  Promluví snad, a nedodrží to,
  řekne snad něco, a nesplní?
 • Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděly.
 • Na oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.
 • Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.
 • Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.
 • Hle, já dnes odcházím, tak jako všichni lidé. Vězte tedy celým srdcem i duší, že ze všech těch dobrých slov, která vám řekl Hospodin, váš Bůh, ani jediné neselhalo. Všechna se vám splnila – neselhalo ani jediné z těch slov.
 • Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on.
 • Tělesné cvičení má skrovný užitek, ale zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího.
 • Písmo ale zahrnulo všechny lidi pod hřích, aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista.
 • Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané za první smlouvy, a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené věčné dědictví.
 • Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.
 • Jedině pokud napravíte své cesty a své jednání – pokud se mezi sebou budete řídit právem, pokud přestanete vykořisťovat přistěhovalce, sirotky a vdovy, pokud přestanete na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete už k vlastní škodě následovat cizí bohy – pak vás tu nechám žít, v té zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků až na věky.

Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem lepší smlouvy, založené na lepších zaslíbeních.
Pokračovat ve čtení...

Biblický verš dne

Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Štědrý člověk bude jen vzkvétat,
kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte