DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma očištění

 • Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a posvěcujme se v bázni Boží.
 • Potom řekl: „Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
 • Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí,
  v mém nitru obnov ducha stálosti.
 • Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky,
  v hojném svém soucitu odstraň mé poklesky.
  Důkladně omyj mě od mého provinění,
  od mého hříchu mě očisti!
 • Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.
 • Přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl.
 • Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil.
 • Umyjte se a očisťte!
  Odkliďte mi už z očí
  zlo, jež jste páchali.
  Přestaňte jednat zle.
 • Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
 • Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on.
 • On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro.
 • Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova.
 • Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho jméno!
 • Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí.
 • Čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu?
 • Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista.
 • On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.
 • Potom to můžeme spolu probrat,
  praví Hospodin:
  Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat,
  zbělají jako sníh.
  Jsou-li jak purpurová látka,
  budou jak vlna beránčí.
 • Ano, prověřil jsi nás, Bože,
  tříbil jsi nás jak stříbro nejčistší.
 • „Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou,“ pokračoval Jozue, „a nakloňte svá srdce k Hospodinu, Bohu Izraele!“

Biblický verš dne

Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí,
nepřekonatelnou zdí je v jeho představách.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Denní oznámeníE-mailFacebookAndroid-appNa vašem webu

Náhodný Biblický verš

Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte