DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre 'Será'

«Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. Marek 16:16»
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre.Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno.
El alma generosa será prosperada; Y el que saciare, él también será saciado.Človek, čo žehná rád druhým, sám zbohatne, ten však, kto iných preklína, aj sám bude prekliaty.
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.
Por lo cual no resbalará jamás; En memoria eterna será el justo.Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.
Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree solamente, y será salva.Ale keď to Ježiš počul, povedal mu: „Neboj sa, len ver a bude zachránená!“
El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios será quebrantado.Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie popri nich, druhovi bláznov sa však plano povodí.
Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría; Si la hallares tendrás recompensa, Y al fin tu esperanza no será cortada.Tak, vedz, je múdrosť tvojej duši. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“
La mano de los diligentes señoreará; Mas la negligencia será tributaria.Ruka robotných ľudí bude vládnuť, robotovať však bude ruka lenivá.
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.
Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí.
Jehová será refugio del pobre, Refugio para el tiempo de angustia.Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.Tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal.
La memoria del justo será bendita; Mas el nombre de los impíos se pudrirá.Pamiatka spravodlivého je na požehnanie, lež meno bezbožných spráchnivie.
La soberbia del hombre le abate; Pero al humilde de espíritu sustenta la honra.Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu.
El que camina en integridad anda confiado; Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.
A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom.
Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra.Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou.
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“

Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.I bude tam chodník, cesta: cestou svätou sa bude volať, nečistý po nej neprejde, len môj ľud pôjde po nej, ani prostoduchí tam nezblúdia.
Anterior123Próximo

Versículo de la Biblia del día

Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies