DailyVerses.netAiheetSatunnainen jaeTilaa

Raamatun jakeita kunnioituksesta

«Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja… Sananlaskut 8:13»
Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta.Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa.
Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.
Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä.Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.
Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa.Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství.
Nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja kunnia.Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.
Kuulkaa siis, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte.Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře.
Kauneus katoaa, viehätys haihtuu, ylivertainen se vaimo, joka pelkää Herraa!Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.
Parempi köyhyys ja Herran pelko kuin suuret varat ja rauhattomuus.Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.
Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!
Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta.Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.
Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.
Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä.Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí.
Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.
Koska kätilöt tottelivat Jumalaa, säilyivät perheet suurina.Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům.
Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci.
Halleluja! Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!
Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta.Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.
Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.
Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy!
Siunatkoon Jumala meitä, ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret.Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země!
Tosi ystävä ei jätä ystävää ahdinkoon – joka niin tekee, hylkää myös Kaikkivaltiaan.Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.
Kunpa he aina yhtä mielellään kunnioittaisivat minua ja noudattaisivat minun käskyjäni. Jos he niin tekevät, he ja heidän lapsensa menestyvät polvesta polveen.Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře.
Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä, niin että se yhäti kasvoi.A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.
Noudattakaa hänen käskyjään, kulkekaa hänen tietään ja pelätkää häntä.Proto budeš dbát na přikázání Hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.
Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi. Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan.Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.

Päivän Raamatun jae

Puolustakaa orpoja ja onnettomia,
huolehtikaa köyhistä ja kurjista.

Satunnainen Raamatun jae

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua,
Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa
ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi
ja antakoon sinulle rauhan.
Seuraava jae!Kuvan kanssa

Lahjoittaa

Auta minua levittämään Jumalan sanaa (vielä vähemmän) mainoksilla:
Lahjoittaa

Päivän Raamatun jae

Puolustakaa orpoja ja onnettomia, huolehtikaa köyhistä ja kurjista.

Vastaanota päivittäinen Raamatun jae:

Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma

Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!