DailyVerses.net

54 Versets Biblique sur la Confiance (2/3)

« Psaumes 37:5-6 »

SG21
X
NBG
Recommande ton sort à l’Eternel, mets ta confiance en lui, et il agira: il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi.Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.
Espère en l’Eternel! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse! Espère en l’Eternel!Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé.En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.
L'Eternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui.De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
Que votre cœur ne se trouble pas! Croyez en Dieu, croyez aussi en moi.Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.
Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de mettre votre confiance dans l’homme.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable.Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.
A celui qui est ferme dans ses intentions tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi.Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
L’Eternel est ma force et mon bouclier. C’est en lui que mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie, et je le loue par mes chants.De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n’abandonnes pas ceux qui te cherchent, Eternel!Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.
Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi!Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: ‘Déplace-toi d'ici jusque-là’, et elle se déplacerait; rien ne vous serait impossible.Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.
Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation.Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.
Eternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi!Uw goedertierenheid, Here, zij over ons, gelijk wij op U hopen.
Moi, j’ai confiance en ta bonté, j’ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l’honneur de l’Eternel, car il m’a fait du bien.Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Here zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.
L’Eternel affermit les pas de l’homme, et il prend plaisir à sa voie.Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft.
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ‘Retire-toi de là et jette-toi dans la mer’, et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.
C'est aussi par la foi que Sara elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.
Oh! si je n’étais pas sûr de voir la bonté de l’Eternel au pays des vivants…O, als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien in het land der levenden!
Jésus leur dit alors: «Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne: ‘Retire-toi de là et jette-toi dans la mer’, cela arrivera.»Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden.
Mais l'Ecriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient.Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen, die geloven.
En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première.Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra, nous n’aurons pas la honte d’être loin de lui lors de son retour.En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.
Ne sois pas jaloux de l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Eternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour les hommes droits.Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.

Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu.Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.
en arrière123en avant

En savoir plus

Commentaires
Soyez sobres, restez vigilants: votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.
Email
Facebook
Twitter
Plan de lecture de la Bible
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.