DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Dépendance

«En effet, c’est moi, l'Eternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite… Ésaïe 41:13»
En effet, c’est moi, l'Eternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dis: «N’aie pas peur! Je viens moi-même à ton secours.»Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.
Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence! Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits.Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.
Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Eternel qui dirige ses pas.Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.
Mon corps et mon cœur peuvent s’épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part.Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.
Je lève mes yeux vers les montagnes: d’où me viendra le secours? Le secours me vient de l’Eternel, qui a fait le ciel et la terre.Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Eternel qui s'accomplit.In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand.
Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation.Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout.Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.
Qu’il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu’il ne somnole pas, celui qui te garde!Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine.Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages.Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d’une eau paisible.De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
J’ai constamment l’Eternel devant moi; quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé.Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.
C’est l'Eternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence!De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.
Si une maison n’est pas construite par l’Eternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement; si une ville n’est pas gardée par l’Eternel, celui qui la garde veille inutilement.Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.De zegen van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe.
Quand je dis: «Mon pied est en train de glisser», ta bonté, Eternel, me sert d’appui.Toen ik zei: Mijn voet wankelt, ondersteunde Uw goedertierenheid mij, HEERE.
Qui suis-je, en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons.Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.
Du fond de la détresse j’ai fait appel à l’Eternel. L’Eternel m’a répondu, il m’a délivré.Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet.
Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi!Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen.
Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu.En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
En effet, ce n’est pas par leur épée qu’ils se sont emparés du pays, ce n’est pas leur bras qui les a sauvés, mais c’est ta main droite, c’est ton bras, c’est la lumière de ton visage, parce que tu les aimais.Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen en hún arm heeft hun geen verlossing gegeven, maar Uw rechterhand, Uw arm en het licht van Uw aangezicht, omdat U hun goedgezind was.
Eternel, Dieu de l’univers, relève-nous! Fais briller ton visage, et nous serons sauvés!HEERE, God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.
En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part.Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.

Le jour du bonheur sois heureux, et le jour du malheur réfléchis! Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui.Geniet op de dag van voorspoed van het goede, maar bedenk op de dag van tegenspoed dat God zowel de ene als de andere gemaakt heeft, zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zal.
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.