DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Joie

«Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toute circonstance… 1 Thessaloniciens 5:16-18»
Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toute circonstance, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ.Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
L'Eternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet.Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.
Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière.Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur! Je le répète: réjouissez-vous!Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie.Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením.
Voici le jour que l’Eternel a fait: qu’il soit pour nous un sujet d’allégresse et de joie!Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.
En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture; les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Eternel, je veux être dans l’allégresse à cause du Dieu de mon salut.I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása.
Tu me fais connaître le sentier de la vie; il y a d’abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite.Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.
Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi.Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.
Je me réjouirai en l'Eternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux.Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.
Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète.Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.
On éprouve de la joie à bien répondre, et qu’une parole dite à propos est agréable!Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!
Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.
Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m’entoures de chants de délivrance. – Pause.Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-
Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n’y a pas de loi.Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent.Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
Ainsi je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous.Pak budu moci z vůle Boží k vám přijít s radostí a najít mezi vámi chvíli odpočinku.
Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur.Tvá svědectví budou mým dědictvím věčně, z nich se veselí mé srdce.
Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète.To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.
Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
En effet, l’Eternel prend plaisir en son peuple, il accorde aux humbles le salut pour parure.Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou.
La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a.Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.
Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os.Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.
J’ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors.Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.

Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions.Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

Par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque.

Verset de la Bible Aléatoire

Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.