DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur Parler

«La langue a pouvoir de vie et de mort; ceux qui aiment… Proverbes 18:21»
La langue a pouvoir de vie et de mort; ceux qui aiment parler en goûteront les fruits.Jazyk má moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce.
L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein.Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze zlého pokladu to zlé. Co má na srdci, to na jazyku!
Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l’édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent.Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší.
Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte.Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.
Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour l’insulte; bénissez au contraire. Vous le savez, c’est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction.Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.
Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur.Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.
Même le fou, quand il se tait, passe pour sage; celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent.I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená.
Je vous le dis: le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée.Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den.
Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère.Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé.Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.
Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s’exprimer, pour la cause de tous les délaissés!Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných.
On éprouve de la joie à bien répondre, et qu’une parole dite à propos est agréable!Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas!
Une réponse douce calme la fureur, tandis qu’une parole dure augmente la colère.Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv.
Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actes et avec vérité.Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.
En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en paroles, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride.Všichni přece v mnohém chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu.
Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde.Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.
Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l’homme stupide causent sa perte.Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty.
Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima.
Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle dise ta beauté!Kéž se má ústa tvou chválou naplní, abych tě mohl celý den velebit!
C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l’obscurité sera entendu en plein jour et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits.Co jste říkali ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste ve svých pokojích šeptali do ucha, se bude hlásat ze střech.
De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas.Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být!
Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé.Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer.Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás.
Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers.Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní.
En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples: ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles ils seront exaucés.Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Louez l’Eternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples!Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy!
En arrière123En avant

Verset Biblique du Jour

L'Eternel est avec vous quand vous êtes avec lui; si vous le cherchez, vous le trouverez; mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera.

Verset de la Bible Aléatoire

En effet, c'est l'Eternel qui donne la sagesse,
c’est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence.
Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

L'Eternel est avec vous quand vous êtes avec lui; si vous le cherchez, vous le trouverez; mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.