DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur Parler

«La langue a pouvoir de vie et de mort; ceux qui aiment… Proverbes 18:21»
La langue a pouvoir de vie et de mort; ceux qui aiment parler en goûteront les fruits.Smrť priam tak ako život býva v moci jazyka a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť jeho ovocím.
L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein.Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l’édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
Celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même, mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.
Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour l’insulte; bénissez au contraire. Vous le savez, c’est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction.Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur.Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.
Même le fou, quand il se tait, passe pour sage; celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
Je vous le dis: le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée.No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
Celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé.Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech, a preto ten, kto drží svoje pery na uzde, je rozumný.
Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s’exprimer, pour la cause de tous les délaissés!Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných na seba!
On éprouve de la joie à bien répondre, et qu’une parole dite à propos est agréable!Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
Une réponse douce calme la fureur, tandis qu’une parole dure augmente la colère.Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.
Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actes et avec vérité.Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en paroles, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride.Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde.Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti, kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba.
Les paroles du sage sont pleines de grâce, tandis que les lèvres de l’homme stupide causent sa perte.Slová z úst múdreho sú prívetivé, čo však odznieva z perí nemúdreho, pohlcuje ho.
Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle dise ta beauté!Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou a nech ťa velebím deň čo deň.
C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l’obscurité sera entendu en plein jour et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits.Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.
De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas.Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji.
Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer.Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers.Vychodia nazmar plány, keď niet porady, daria sa však tam, kde je veľa poradcov.
En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples: ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles ils seront exaucés.Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.

Louez l’Eternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples!Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
En arrière123En avant

Verset Biblique du Jour

Mes destinées sont dans ta main: délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs!

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.