DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur Suivre

«Vous suivrez entièrement la voie que l'Eternel, votre Dieu, vous a prescrite… Deutéronome 5:33»
Vous suivrez entièrement la voie que l'Eternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d’être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession.Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt.
L'Eternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N’aie pas peur et ne te laisse pas effrayer.De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi!Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.
Jésus leur parla de nouveau. Il dit: «Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie.»Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ!Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
C’est l’Eternel, votre Dieu, que vous suivrez et c’est lui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous respecterez, c’est à lui que vous obéirez, c’est lui que vous servirez et c’est à lui que vous vous attacherez.Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.
Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.
Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit: «Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive!»Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’
Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit.Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés.Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft.
Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.
Heureux tout homme qui craint l’Eternel, qui marche dans ses voies!Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.
De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces.Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem.
L’Eternel affermit les pas de l’homme, et il prend plaisir à sa voie.Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.
En réalité, c’est lui qui nous a faits; nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: «Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.»En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père.Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Jésus lui dit: «Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi.»Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal.Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.
Il en va de même pour la foi: si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même.Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples: si vous avez de l'amour les uns pour les autres.Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Eternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir: soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l’Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Eternel.Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.
Le Dieu de la paix a ramené d’entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu’il vous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu’il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen!Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit de wereld van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruit. Vous serez alors vraiment mes disciples.De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
Je fais preuve d’empressement, je n’attends pas pour obéir à tes commandements.Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.

Il leur dit: «Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.»Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection.

Verset de la Bible Aléatoire

En effet, le figuier ne fleurira pas,
la vigne ne produira rien,
le fruit de l'olivier manquera,
les champs ne donneront pas de nourriture;
les brebis disparaîtront du pâturage,
et il n'y aura plus de bœufs dans les étables.
Mais moi, je veux me réjouir en l'Eternel,
je veux être dans l’allégresse à cause du Dieu de mon salut.
Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.