DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sull'Affidabilità

«Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. 2 Tessalonicesi 3:3»
Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno.Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.
Signore, tu sei il mio Dio; voglio esaltarti e lodare il tuo nome, perché hai eseguito progetti meravigliosi, concepiti da lungo tempo, fedeli e veri.Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.
Riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua alleanza e benevolenza per mille generazioni, con coloro che l'amano e osservano i suoi comandamenti.Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání.
Il pregio dell'uomo è la sua bontà, meglio un povero che un bugiardo.Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme.
Le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione; esse son rinnovate ogni mattina, grande è la sua fedeltà.Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká!
Getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno, mai permetterà che il giusto vacilli.Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.
Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana; infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla.Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.
Il Signore stesso cammina davanti a te; egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà; non temere e non ti perdere d'animo!Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj.
Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti.
Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre: non abbandonare l'opera delle tue mani.Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!
Lodate il Signore, perché è buono, perché la sua grazia dura sempre.Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘
Ma io canterò la tua potenza, al mattino esalterò la tua grazia perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo.Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení.
L'integrità degli uomini retti li guida, la perversità dei perfidi li rovina.Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost.
Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.
Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono; la sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti.Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy.
Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.
Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia.Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají.
Ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre della luce, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento.Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.
Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente!„Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.
Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca.Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo tě vzývají!
Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli; gli empi saranno distrutti per sempre e la loro stirpe sarà sterminata.Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.
Poiché saziò il desiderio dell'assetato, e l'affamato ricolmò di beni.On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví!
Ma tu, Signore, rimani per sempre, il tuo trono di generazione in generazione.Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy.

Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo!Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.
Precedente123Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

E tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati