DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sui Bambini

«Questi precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore; li… Deuteronomio 6:6-7»
Questi precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.
Gesù però disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, perché di questi è il regno dei cieli».Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“
Abitua il giovane secondo la via da seguire; neppure da vecchio se ne allontanerà.Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.
Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani, le tue mura sono sempre davanti a me.Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.
Certo, ogni correzione, sul momento, non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati.Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.
E voi, padri, non inasprite i vostri figli, ma allevateli nell'educazione e nella disciplina del Signore.Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.
Corona dei vecchi sono i figli dei figli, onore dei figli i loro padri.Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové.
Figlioli, guardatevi dai falsi dei!Děti, varujte se modlářství.
Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi.Jako milované děti následujte Božího příkladu.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia».Oni mu řekli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“
Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo.Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.
Lo stolto disprezza la correzione paterna; chi tiene conto dell'ammonizione diventa prudente.Pošetilec znevažuje otcovské kárání, kdežto kdo na domluvy dbá, jedná chytře.
Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio.Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui.Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.
Non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità.Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě.
Se poi qualcuno non si prende cura dei suoi cari, soprattutto di quelli della sua famiglia, costui ha rinnegato la fede ed è peggiore di un infedele.Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.
A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome.Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio.Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.
Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui, purifica se stesso, come egli è puro.Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!».Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!
Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio.Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.
Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti dò, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre.Dbej na jeho nařízení a příkazy, které ti dnes udílím, aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě a abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti pro všechny dny dává Hospodin, tvůj Bůh.
Oh, se avessero sempre un tal cuore, da temermi e da osservare tutti i miei comandi, per essere felici loro e i loro figli per sempre!Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy, aby se jim i jejich synům vždycky vedlo dobře.

Versetto della Bibbia del Giorno

Tutto posso in colui che mi dà la forza.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati