DailyVerses.netArgomentiVersetto CasualeSottoscrivi

Versetti della Bibbia sul Cuore

«Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita. Proverbi 4:23»
Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.
Come un volto differisce da un altro, così i cuori degli uomini differiscono fra di loro.Ako sa vo vode odlišuje tvár od tváre, takisto ľudské srdce od iného srdca ľudského.
Più fallace di ogni altra cosa è il cuore e difficilmente guaribile; chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni.Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Il vostro ornamento non sia quello esteriore - capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti -; cercate piuttosto di adornare l'interno del vostro cuore con un'anima incorruttibile piena di mitezza e di pace: ecco ciò che è prezioso davanti a Dio.Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.
Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Il Signore rispose a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore».Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“
Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza; in tutti i tuoi passi pensa a lui ed egli appianerà i tuoi sentieri.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
Bontà e fedeltà non ti abbandonino; lègale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, e otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini.Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú! Priviaž si moje prikázania na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.»On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“
Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
Perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore.Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti, perché lunghi giorni e anni di vita e pace ti porteranno.Syn môj, nezabudni moju náuku a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov, bo predĺžia ti dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.
L'assennato accetta i comandi, il linguacciuto va in rovina.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
Siate forti, riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore.Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.
Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti.Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio redentore.Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.
Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato.Veru, hovorím vám: „Keď niekto povie tomuto vrchu: »Zdvihni sa a hoď sa do mora,« a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to.“

Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze.S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Precedente12Seguente

Versetto della Bibbia del Giorno

Chi copre la colpa si concilia l'amicizia,
ma chi la divulga divide gli amici.

Versetto casuale della Bibbia

Se dovrai attraversare le acque, sarò con te,
i fiumi non ti sommergeranno;
se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai,
la fiamma non ti potrà bruciare.
Verso successivo!Con immagine

Supportare DailyVerses.net

Aiutami a diffondere la Parola di Dio:
Dona

Versetto della Bibbia del Giorno

Chi copre la colpa si concilia l'amicizia, ma chi la divulga divide gli amici.

Ricevi il versetto Biblico giornaliero:

Piano di lettura personale della Bibbia

Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati