DailyVerses.net

52 Versetti della Bibbia sulla Saggezza

« Proverbi 2:6 »

CEI
X
NBG
Perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza.Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.
Vigilate dunque attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi; profittando del tempo presente, perché i giorni sono cattivi.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti generosamente e senza rinfacciare, e gli sarà data.Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia.Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
E' molto meglio possedere la sapienza che l'oro, il possesso dell'intelligenza è preferibile all'argento.Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
Non domandare: «Come mai i tempi antichi erano migliori del presente?», poiché una tale domanda non è ispirata da saggezza.Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.
Comportatevi saggiamente con quelli di fuori; approfittate di ogni occasione. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito di sapienza, per sapere come rispondere a ciascuno.Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.
L'insolenza provoca soltanto contese, la sapienza si trova presso coloro che prendono consiglio.Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.
Chi acquista senno ama se stesso e chi agisce con prudenza trova fortuna.Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente.Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.
Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
Chi è saggio e accorto tra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza.Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.
Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
Viene la superbia, verrà anche l'obbrobrio, mentre la saggezza è presso gli umili.Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen.
Infatti, chi trova me trova la vita, e ottiene favore dal Signore.Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del Signore.Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
Lo stolto non ama la prudenza, ma vuol solo far mostra dei suoi sentimenti.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà.De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
Il paziente ha grande prudenza, l'iracondo mostra stoltezza.De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
L'assennato accetta i comandi, il linguacciuto va in rovina.Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
Anche questo proviene dal Signore degli eserciti: egli si mostra mirabile nel consiglio, grande nella sapienza.Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.
Non lo sai forse? Non lo hai udito? Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile.Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.
Gloria e lode a te, Dio dei miei padri, che mi hai concesso la sapienza e la forza, mi hai manifestato ciò che ti abbiamo domandato e ci hai illustrato la richiesta del re.U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.

Perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui.Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.
Precedente123Seguente

Leggi altro

Commenti
Il Signore sarà un riparo per l'oppresso, in tempo di angoscia un rifugio sicuro.
E-mail
Facebook
Twitter
Piano di lettura personale della Bibbia
Crea un account per configurare il tuo piano di lettura della Bibbia, potrai vedere i tuoi progressi e il prossimo capitolo da leggere qui!

Consigliati

Consigliati