DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre Falar

A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que gostam de usá-la comerão do seu fruto.Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração.Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando.Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.
Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto; ao contrário, bendigam; pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança.En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.
O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito.Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.
Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e, se contiver a língua, parecerá que tem discernimento.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado.Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.
Meus amados irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.
Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato.In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.
Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados.Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.
Dar resposta apropriada é motivo de alegria; e como é bom um conselho na hora certa!Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!
A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira.Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.
Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo.Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.
Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo.Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.
As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem.Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.
Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão.Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.
Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor.Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.
O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa, será proclamado dos telhados.Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.
Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim!Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros.Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.
E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos.En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Dêem graças ao Senhor, proclamem o seu nome; divulguem os seus feitos entre as nações.Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.
Anterior123Próximo

Versículo da Bíblia do dia

Quem fez tudo isso?
Quem chama as gerações à existência desde o princípio?
Eu, o Senhor,
que sou o primeiro, e que sou eu mesmo com os últimos.

Versículo Aleatório da Bíblia

Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo.Próximo versículo!Com imagem

Apoiar DailyVerses.net

Ajude-me a espalhar a Palavra de Deus:
Doação

Versículo da Bíblia do dia

Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro, e que sou eu mesmo com os últimos.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies