DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma naslouchání

«Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání… Jakubův 1:19»
Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.
Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”
Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.
Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.
Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.
Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you.
Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro, blaze tomu, kdo doufá v Hospodina.Whoever gives thought to the word will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord.
Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.I love the Lord, because he has heard my voice and my pleas for mercy. Because he inclined his ear to me, therefore I will call on him as long as I live.
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.
Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.What you have learned and received and heard and seen in me—practice these things, and the God of peace will be with you.
A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him.
Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me.
Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.
V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.In my distress I called upon the Lord; to my God I cried for help. From his temple he heard my voice, and my cry to him reached his ears.
Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.Whoever heeds instruction is on the path to life, but he who rejects reproof leads others astray.
Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.
Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, že máte oslavovat mé jméno, praví Hospodin zástupů, stihnu vás kletbou a vaše žehnání prokleji. A již jsem je proklel, neboť si to k srdci neberete.If you will not listen, if you will not take it to heart to give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse upon you and I will curse your blessings. Indeed, I have already cursed them, because you do not lay it to heart.
Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.The eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry.
Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.
Ten, který vám udílí Ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili?Does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law, or by hearing with faith?
Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops.
Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.My son, keep your father's commandment, and forsake not your mother's teaching.
On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“But he answered, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.

Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce.My son, be attentive to my words; incline your ear to my sayings. Let them not escape from your sight; keep them within your heart.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště, naše síla,
pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Náhodný Biblický verš

A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!